Board logo

标题: LaoSun_ovo,前来报到 [打印本页]

作者: LaoSun_ovo    时间: 2023-2-12 16:59     标题: LaoSun_ovo,前来报到

标题:LaoSun_ovo,前来报到  
性别:男                     
年龄:14                     
希望大家怎么称呼你:老孙     
喜欢的人物:琪露诺            
来社区的理由:想玩⑨服         
最喜欢的一句话:Baka!      
如何得知本论坛:b站⑨服宣传      
对本论坛的第一印象:笨
欢迎光临 完美算数教室 (http://cirno.biz/) Powered by Discuz! 7.2