Loading...
注册 登录
勋章功能:官方勋章中心 - 交易市场 - 交易管理 - 勋章仓库 - 勋章排序 |  帖子背景 论坛背景 自定义表情
自定义设置备份
返回列表 发帖
转到Guru!看帖

新人报道

性别: 男                    
年龄:    18                 
希望大家怎么称呼你:普通称呼就好     
喜欢的人物:    很多很多        
来社区的理由:   意外的相遇      
最喜欢的一句话:   勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。   
如何得知本论坛:  插件更新   
对本论坛的第一印象:东方厨

返回列表